ศูนย์บริหารสถานการณ์ covid 19 กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อรองรับคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย โดยกำหนดแนวการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ดังนี้

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา