เพื่อให้การขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวข้องกับที่ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)กำหนดไว้ ตลอดจนให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการในระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด
Brochure_Suksa_Sakseo_297x210 mm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา