โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประกาศ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตการวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น บัดนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีมติให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามรายละเอียดในแนวทางการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ pdf.moe.go.th สอบถามโทร 02-2800344