วันที่ 4 เมษายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหนองกะพ้อตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาจำนวนทั้งสิ้น 32คน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว