โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 ถึง 12 เมษายน 2561

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์