วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และข้าราชการในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีม TFE (Temes For Education) โดยองค์คณะบุคคลในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
2. คณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคลจังหวัดสระแก้ว
3. คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

โดยมีผู้คณะกรรมการในองค์คณะฯ ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา,ผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและผู้แทนของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางศึกษาของนักเรียนในสถานศึกษาที่เป็นเลิศ ร่วมการประชุมและระดมความคิดเพื่อหารือและร่วมเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ให้สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา