นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ร่วมกับกลุ่มศึกษานิเทศก์ จัดโครงการนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 55 คน มีคณะวิทยากรจากศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้บรรยาย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา