วันที่ 29 มิถุนายน 25643 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พิธีเปิดมีดร. ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน โดยมีหัวข้อในการเข้ารับการอบรมดังนี้
1.การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กระบวนการ PDCA วิทยากรโดยดร. โสภิต วนิชย์ถนอม
2.ทุจริตมะเร็งร้ายทำลายชาติ วิทยากรโดยสำนักงานปปช.จังหวัดสระแก้ว
3.องค์กรคุณธรรมวิทยากรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา