สำนักงาน กพ. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคมถึง 20 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ กพ. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน กพ. จึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ กพ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหาร สำหรับผู้ที่มีความสนใจขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://register.ocsc.go.th/registration/ses12 ทั้งนี้ข้าราชการดังกล่าวต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา