วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก โครงการ อพ.สธ. โดยกลุ่มนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นสมาชิก โครงการ อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 62 คน จากสถานศึกษาทุกสังกัด โดยวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้จัดการอบรมความรู้พื้นฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ฯ สระแก้ว และวันที่ 30 มีนาคม 2564 กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานศึกษาที่ได้รับป้ายสนองงานพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนบ้านนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา