วันที่11 มีนาคม 2564 ดร. ไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานต่อนายณัฏฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและจัดอบรมครูฯขึ้นมาในครั้งนี้ โดยจังหวัดสระแก้ว/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้วได้กำหนดตัวชี้วัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้มีสถานศึกษาต้นแบบโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) รวม 68 แห่ง โดยสถานศึกษาจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย ก กรรมการ ก กองทุน ก กิจกรรม ภายใต้การดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เชื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น โดยมีผลลัพธ์ปลายทางคือไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือทำให้ผู้เสพมีจำนวนลดลงจนกระทั่งไม่พบผู้เสพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน 90 คน ประกอบด้วย
– สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 19 คน
– สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำนวน 19 คน
– สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
จำนวน 9 คน
– สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 คน
– สังกัดเทศบาล จำนวน 2 คน
– สังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน
– สังกัดโรงเรียนเอกชน จำนวน 2 คน
– สังกัดอุดมศึกษา จำนวน 1 คน
– สังกัด กศน. จำนวน 9 คน
– ผู้รับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 9 คน
– ผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานการศึกษา จำนวน 12 คน
โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่อบรมและวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา