โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด STEM:Coding and Robotics

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด STEM:Coding and Robotics เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด และมีนายสาคร โห้วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 และเขต 2 ,สำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 , สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว, สังกัดเทศบาลและโรงเรียนเอกชนรวม ทั้งสิ้น 25 แห่ง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน มีครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 38 คน หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมประกอบด้วยแผนการสอน STEM การสอน coding และการ workshop สร้างหุ่นยนต์โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท โอบก จำกัด

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน