โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโครงการนี้เป็นพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ การสร้างคนดี จึงทรงมีพระราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมราชชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม
3. การมีงานทำมีอาชีพ
4. การเป็นพลเมืองดี
ซึ่งการเป็นพลเมืองดีนั้น ประกอบด้วย
4.1 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมืองดีคือเห็นอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลทำด้วยความมีน้ำใจและเอื้ออาทร
บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์น้อมนําพระราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติและยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปประธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติโดยการจัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคลองน้ําใสวิทยาคารจำนวน 200 คน คณะทำงานและวิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น 215 คน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการบรรยายสร้างความตระหนักในเรื่องพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9/ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของรัชกาลที่ 10 / พระราชกรณียกิจของรัชกาล และแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่
1. การมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง
2. นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน
3. การมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง
4. สำรวจตัวเองสู่อาชีพในอนาคต
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์จังหวัดปราจีนบุรี
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน