สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งผลการจัดทำโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การวัดความรู้ พฤติกรรมและการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ รวมถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ในสถานการณ์ดังกล่าวโดยดำเนินการสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์และวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2563 ในการนี้จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ http://qrgo.page.link/ciXsU

ข่าวที่ผ่านมา