มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งในปี 2561-2562 ได้จัดโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือครอบครัวคนไทยที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ มีคุณความดีที่ประจักษ์ต่อสังคมทั่วไป ทั้งนี้หากหากหน่วยงานใดมีครอบครัวที่เห็นว่า มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขอให้ส่งเอกสารแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสรรหาครอบครัวประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
img138

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา