โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ :  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดสระแก้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งนำโดยนายวัลลภ ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านโคคลาน , โรงเรียนบ้านโคกปราสาท และโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗(บ้านแสง) อ.ตาพระยา  ในการนี้ได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนอาหารเช้าเพื่อเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกปราสาท จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และมอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗(บ้านแสง)จำนวน ๒,๐๐๐ บาท