โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา โดยมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ซึ่งในวันที่ 17 กันยายน 2561 นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วย
– คณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
– ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ในจังหวัดสระแก้ว
– สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาสระแก้วเขต 1 และเขต 2
– ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสระแก้ว
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
– ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
– สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ)
–วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาในรายวิชาหุ่นยนต์ศึกษาการเกษตรสมัยใหม่และสมุนไพรเพื่อการอาชีพ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน