เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมต้านทุจริต” ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด มีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวังน้ำเย็น นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษาเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน เข้าร่วมโครงการ
ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ของจังหวัดสระแก้ว ที่มีระดับสูงมาก จำนวน 5 แห่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร หลังจากนั้น นายไสว สารีบท พร้อมกับทีมงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำพลังมวลชนประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นคนดี ร่วมต้านทุจริต และ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหอประชุม ในการนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาให้เกิดความสะอาดโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้ว ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดสระแก้วและปัญหาการทุจริตจะหมดไป หากทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560–2564 ที่ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา