ประชาสัมพันธ์โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ในครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง ผ่านทางกิจกรรมทักษะทางวิชาการตามความถนัดของตนเอง ได้แก่ กิจกรรมการวาดภาพ และกิจกรรมการเขียนเรียงความ
จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนชั้น ป.1 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดส่งผลงานนักเรียนไปยัง โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

แจ้ง ศธจ สช จังหวัด

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา