ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจะดำเนินการประกวดสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการศึกษาปฐมวัย และคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice เข้าร่วมการคัดเลือกระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ด้วย โดยกำหนดปฏิทินการดำเนินการไว้ เอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

สอบถามได้ค่ะ