ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายและผิดกฎหมาย เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.๒๕๖๖ และเรื่อง ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก