129 ปี กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
.
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ จนถึงวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการ 4 องค์กรหลัก 7 หน่วยงานในกำกับ ด้วยบุคลากร 640,888 คน สถานศึกษาทุกระดับของรัฐและเอกชน 41,949 แห่ง งบประมาณ 356,449 ล้านบาท ด้วยพลังทุกองค์กรผนึกเป็น “MOE One Team” ไม่หยุดมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ ศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่​ 21
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3969222189782329&id=513741371997112

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา