เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (วิถีพุทธ)” 

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวปราณี  เชื้อชาติ และนางระพีพรรณ  ทินโชคชัย  ศึกษานิเทศก์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม“ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (วิถีพุทธ)”  ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสระแก้ว  จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และส่งเสริมเจตคติที่ดีในการดำเนินชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยได้นิมนต์พระวิทยากรจากสำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม  ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ในการนี้ นายธฤติ  ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ อาคารหอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว คณะครู และนักเรียนแกนนำที่ปฏิบัติหน้าที่ พี่เลี้ยงในกิจกรรมค่ายฯ