การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4 ปี 2564 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลาย ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
2.นายพิชัย พยุเวช ครูโรงเรียนทัพราชวิทยา

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อดังกล่าว สามารถทักท้วงเป็นหนังสือไปยังคณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดสระแก้ว (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ(ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยหนังสือทักท้วงต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง พร้อมกับแสดงข้อเท็จจริงให้ชัดเจนว่าประสงค์จะทักท้วงรายใด ด้วยเหตุผลใด หากมีเอกสารที่เกี่ยวกับข้อทักท้วงให้ส่งไปประกอบการพิจารณาด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา