บริษัท สมาร์ทเซอร์วิสเซส จํากัด ผู้บริหารโครงการโรงเรียนในโรงงาน ขอเชิญนักศึกษาร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโรงงาน โดยเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 มกราคม 2564 ผ่านทางระบบการรับสมัครของโครงการในเว็บไซต์ http://www.smart2015.co.th/
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 094-4562221