การถ่ายทำสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมดำเนินการถ่ายทำสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้านการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง อาชีพและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั้งยืน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต