เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ –๑๕๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวบัณฑิตา บัวผัน พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด ตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์ การพิจารณา คัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙  โดยมี นายโชคชัย พรมหมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการแทนศึกษาธิการภาค ๙  เป็นประธานการประชุมครั้งนี้