เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย)

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวปราณี  เชื้อชาติ  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา (ฝ่ายไทย) และส่วนราชการในพื้นที่ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธี กองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำร่างบันทึกการประชุมร่วม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-กัมพูชา ด้าน กองทัพภาคที่ ๑ กับภูมิภาคทหารที่ ๕ ครั้งที่ ๒๙ (RBC-29) ซึ่งจะจัดประชุมในระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา