วันที่ 9 มิถุนายน 2560 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรับมอบนโยบายนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาร่วมประชุม จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการประชุมมอบนโยบายผ่านระบบ ZOOM ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. กลุ่มโซนพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.
2.กลุ่มโซนพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เวลา 14.00-15.00 น.
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

 

 

 

 

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา