คลิกด้านล่าง  ⇓

การสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา

การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน

การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข่าวที่ผ่านมา