ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วทุกสังกัด ร่วมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

งานคุรุสภาจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วทุกสังกัด
ร่วมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566
  2. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
  3. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2566
  4. รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2566
  5. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสเดีเด่น ประจำปี 2566
    โดยจัดทำผลงานตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศของรางวัลแต่ละประเภท

ทั้งนี้ ของจังหวัดสระแก้วให้จัดส่งแบบประวัติและผลงานแต่ละรางวัล โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่ม (ฉบับจริง) จำนวน 1 เล่ม และสำเนาเล่ม จำนวน 4 เล่ม รายการจัดส่งเอกสารตามแบบตรวจเอกสารประกอบฯ ของแต่ละรางวัลที่กำหนดของจังหวัด

**ส่งผลงานมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศ+เอกสารได้ที่ https://kspsk2.wordpress.com/ หรือ  https://drive.google.com/drive/folders/1EGmS8GXwTH3JipM6jAb4Qb1G8EZuyfhw?usp=sharing

สอบถามได้ค่ะ