งานวิจัย เรื่อง พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเลย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานวิจัยเรื่องพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานสำหรับการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเลย