พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วันมาตรฐานการช่างไทย ตรงกับวันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงปรีชาสามารถด้านช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ ณ ลุมพินีสถาน จึงได้กำหนดให้ วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”