นิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ รอบที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายวรัญญู บัวอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ รอบที่ ๑ ตามโครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนศุขวัฒน์อรัญประเทศ และโรงเรียนเดะลิทเทิ้ลสกอล่าร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว