โครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตสนาม และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นทีม FA – Facilitator กับ Mr.Paul Collard ประธานองค์กรนานาชาติ CCE (Creative and Culture Education) มูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในการประชุมโครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นำร่องของจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพพื้นที่การศึกษา เครื่องมือ และกระบวนการพัฒนาผู้นําความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวน การเรียนรู้และการออกแบบระบบนิเวศทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน