โครงการพัฒนาตัวแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตสนาม และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการพัฒนา ตัวแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ระดับประถมและมัธยมศึกษาผ่านการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ในเรื่องหลัก ด้านการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผ่าน ๕ หลักสูตร Innovative Teaching ด้าน มาตรการการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่และภาคสังคมประชาชนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษาที่เข้มแข็ง (Professional Learning community) ภายในเขตพื้นที่การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ด้านเกิดเครือข่ายสถานศึกษา (Network) ช่วยสถานศึกษาในลักษณะของ partner และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันทรัพยากร เกิดระบบ กลไก การนิเทศ ให้คําปรึกษา (Coaching) ที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน กระบวนการที่ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท ในพื้นที่ และมีกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมและขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการเรียน การสอน ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และเพื่อออกแบบหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนํา ให้มีความสามารถในการเป็นโค้ช ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ ด้วยวิธี Active Learning และเกิดสภาพแวดล้อม และกลไกการทํางาน ที่สอดประสานกันเป็นวงจรที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนของเขตพื้นที่ต้นแบบ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว