ร่วมลงพื้นที่ในการมอบนโยบายการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล

วันศุกร์ที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วย นางสาวปราณี เชื้อชาติ และนางสุติมา  คำแฝง ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ในการมอบนโยบายการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล ของนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๙  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว  ในการนี้ นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ และได้นำคณะเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย