ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางระพีพรรณ  ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ และนางสุติมา  คำแฝง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอรัญประเทศ โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน