วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ได้มอบหมายให้นางมาลี พิณสาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานโรงเรียนในโครงการ 1 โครงการ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ หอประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา