การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุตมศึกษา ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวนเงิน 75,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และส่งเสริมสถานศึกษาให้นำหลักสูตรสมุนไพรเพื่อการอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมที่ 1 ของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อประชุมซี้แจง วางแผน และจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของโรงเรียนคู่พัฒนา รวมถึงชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรสมุนไพรเพื่อการอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหาร,ครู,ศึกษานิเทศก์ พร้อมวิทยากรรวมทั้งสิ้น 39 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายดำรง มูลรัตน์ ข้าราชการบำนาญ และนางสาวกฤษณา โสภี ครูศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเป็นวิทยากร
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน
สอบถามได้ค่ะ