ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว(ฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดย ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อสรุปข้อมูลการออกสืบเสาะ เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกครูต่อไป