การอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนชั้นอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวณัฐวรา เอกฉัตร นางสาวปราณี  เชื้อชาติ และนายธีรวัฒน์  ฆะราช  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรการอบรมเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนชั้นอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมอรอำไพ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖ คน