ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายวัลลภ ประวัติวงค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ปลัดอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และสมาชิกเหล่ากาชาด ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมดูแล ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการเรียน ความประพฤติ และค่าใช้จ่ายเงินพระราชทาน  ในพื้นที่อำเภอคลองหาดและวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้  ๑. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา  อำเภอคลองหาด นักเรียนทุนฯ จำนวน ๑ ราย ๒. โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม  อำเภอคลองหาด นักเรียนทุนฯ จำนวน ๑๐ ราย ๓. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอวังสมบูรณ์ นักเรียนทุนฯ จำนวน ๖ ราย