วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 : นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

ในการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุโสฬส พึ่งบุญ นายอำเภอตาพระยา , ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 , นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2, นายบัญชา ประเสริฐสุข อาสาสมัครโครงการฯในพื้นที่ , ว่าที่ร้อยตรีธนาโชค แก้วประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา , นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล , นายปราโมทย์ พรหมบุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา และนายสมบัติ ดวงภักดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษา


ข่าวที่ผ่านมา