ร่วมพิธีส่งมอบโรงอาหารตามโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวปราณี  เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมพิธีส่งมอบโรงอาหารตามโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และในพิธีมีผู้แทนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอตาพระยา ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมกับสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน