ประชุมโครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษา

วันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนงค์นุช บุตสนาม และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นำร่อง ณ โรงแรม The Sez Hotel จ.ชลบุรี เป็นการประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศการยกระดับคุณภาพพื้นที่การศึกษาและเครื่องมือ และกระบวนการพัฒนาผู้นํา ความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการเรียนรู้ และการออกแบบระบบ นิเวศคุณภาพในการเรียนรู้ จัดโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย Mr.Paul ประธานองค์กร CCE มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกสำนักในสังกัด สพฐ.