โครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษา

วันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตสนาม และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นวิทยากรและนายธีรวัฒน์ ฆะราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมโครงการสร้างต้นแบบระบบนิเวศทางการศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นำร่อง ณ หอประชุม สพป.สระแก้ว เขต ๒ จ.สระแก้ว เป็นการประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศการยกระดับคุณภาพพื้นที่การศึกษาและกระบวนการพัฒนาผู้นําความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสระแก้ว เพื่อนำมาพัฒนาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจาก สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ ๒ สพม.สระแก้ว อบจ.สระแก้ว จัดโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นำโดย Mr.Paul ประธานองค์กร (Creative and Culture Education) CCE