เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (สระแก้วโมเดล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว) ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ ๒ สพม.สระแก้ว อบจ.สระแก้ว และเอกชน พัฒนาเกี่ยวกับระบบนิเวศในการยกระดับคุณภาพพื้นที่การศึกษา และกระบวนการพัฒนาผู้นําความเปลี่ยนแปลง ของจังหวัดสระแก้ว โดยร่วมมือกับ Mr.Paul Collard ประธานองค์กรนานาชาติ CCE (Creative and Culture Education) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ในการ“การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (สระแก้วโมเดล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว) โดยมี ดร.นัยนา ตันเจริญ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นายชัยนรินท์ วสอื้นรัมย์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัด อบจ.สระแก้ว ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และศึกษานิเทศ์ ผู้บริหารสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วม เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (สระแก้วโมเดล พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว) ณ หอประชุม สพป.สระแก้ว เขต ๒