กิจกรรม Project Learnmark by ECO School ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม Project Learnmark by ECO School ของโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวนงค์นุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑