วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ภาคเช้า) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์กรการเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมถ์ ครั้งที่ 42 ปีการศึกษา2564

โดยทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ -ศิลปะเกษตรฟาร์มสาธิตอัจฉริยะ /นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ/ผลงานเด่นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว/องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์/การบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนตามแนวพระราชดำริ/GEN-Zการสร้างผู้ประกอบการใหม่/เทคโนโลยีเกษตรของหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ได้นำข้าราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว ร่วมรับเสด็จฯ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ในการนี้นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย


 

ข่าวที่ผ่านมา